Nordic Walking

Huurvoorwaarden G&D Recreatie bv

Deze voorwaarden zijn er voor het beschermen van de rechten en plichten van de huurder en de verhuurder G&D Recreatie bv.
Onder de huurder wordt verstaan degene die de huurovereenkomst met G&D Recreatie bv aangaat.
Eveneens wordt onder de huurder verstaan degene ten behoeve van wie of namens wie de huurder de huurovereenkomst met G&D Recreatie bv aangaat.

Wij verzoeken u de huurvoorwaarden goed door te lezen. Dat voorkomt misverstanden achteraf.

Boekingsopdracht en betaling
1. Iedere boekingsopdracht wordt door
G&D Recreatie bevestigd middels een huurbevestiging.
2. Uiterlijk 7 dagen na het versturen van de factuur met de bevestiging dient door
G&D Recreatie van de huurder een aanbetaling van 30% van de volledige huurprijs en de boekingskosten, te zijn ontvangen. Tenzij G&D Recreatie en de huurder een aangepaste regeling overeenkomen.
3. Bij niet tijdige betaling van de verschuldigde bedragen, geraakt de huurder automatisch in verzuim.
G&D Recreatie zendt dan een aanmaning per e-mail. Wanneer het verschuldigde bedrag binnen 7 dagen na de datum van aanmaning nog niet in het bezit is van G&D Recreatie, wordt de overeenkomst geacht geannuleerd te zijn en vervalt de optie op het huis.
4. Het restant voldoet u uiterlijk 5 weken vóór aanvang van de huurperiode. Bij boeking binnen 8 weken voor aanvang van de huurperiode dient u het totaalbedrag in één keer te betalen. Bij uw betalingsopdracht dient u het betalingskenmerk van
G&D Recreatie te vermelden. Uw betalingsbewijs van de bank of postgiro (rekeningafschrift) vormt tezamen met de boekingsbevestiging uw volledige huurovereenkomst.
5. Bij niet tijdige betaling is
G&D Recreatie gerechtigd de vakantiewoning te annuleren. Reeds betaalde gelden worden slechts teruggestort als er voor dezelfde periode een nieuwe huurder wordt gevonden, het terug te storten bedrag zal maximaal 70% van de reeds betaalde gelden bedragen.
6. De huurovereenkomst komt tot stand zodra het boekingsformulier (via internet of post) door
G&D Recreatie is ontvangen (dan wel de boeking telefonisch is verricht) en de boeking door G&D Recreatie schriftelijk of per e-mail is bevestigd, onder de ontbindende voorwaarde dat G&D Recreatie binnen één week na de ontvangst van het boekingsformulier alsnog aangeeft, om welke reden dan ook, dat huur in die betreffende periode niet mogelijk is.
7. Indien en voor zover deze ontbindende voorwaarde door
G&D Recreatie wordt ingeroepen en de huurder schade lijdt, sluit G&D Recreatie elke aansprakelijkheid hiervoor uit.
8. Boekingen worden verwerkt in volgorde van binnenkomst. Wij nemen alleen boekingen in behandeling van personen vanaf 18 jaar. Minimaal één van de personen in het uiteindelijke huurgezelschap dient 18 jaar of ouder te zijn. Wij behouden ons het recht voor om te allen tijde – zonder opgaaf van redenen – een boeking te weigeren.  

Verantwoordelijkheid Verhuurder
De verhuurder kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige verstoring, wijziging of verhindering van het verblijf van de huurder, indien dit het gevolg is van onvoorziene of onoverkomelijke gebeurtenissen buiten zijn wil.
De verhuurder kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor ongemakken, veroorzaakt door het werk van derden, zoals gemeente, provincie, etc. Evenmin kan de verhuurder verantwoordelijk worden gehouden voor onderbreking van gas, water of elektriciteit, indien dit te wijten is aan de gas, water of elektra leverancier. De verhuurder wijst elke verantwoordelijkheid af voor verlies, diefstal of beschadiging van bagage, persoonlijke eigendommen of voertuig, alsmede voor kosten, voortvloeiend uit het niet op tijd bereiken van de vakantiewoning ten gevolge van vertraging. Ondanks dat u gebruik maakt van spullen van
G&D Recreatie, accepteert G&D Recreatie op geen enkele wijze een schadeclaim wegens het niet goed functioneren van deze spullen. Bij gemelde storingen of defecten zullen wij zo spoedig mogelijk actie ondernemen, wij nemen geen verantwoordelijkheid voor de eventueel hierdoor ontstane vertragingen. 
Alhoewel de woningen zeer goed bewoonbaar zijn en over het algemeen in optimale staat verkeren, neemt G&D Recreatie geen enkele verantwoordelijkheid voor ongelukken, schade etc tijdens het verblijf. Wel zullen wij u waar mogelijk helpen om uw verblijf zo prettig mogelijk te verlengen en eventuele schade te verhalen op uw eigen verzekering.

Reserveringskosten
Wij brengen u geen reserveringskosten in rekening.

Annulering door huurder
Bij annulering door de huurder dient
G&D Recreatie hiervan schriftelijk, na voorafgaande telefonische melding, op de hoogte te worden gesteld.
De huurder is de volgende bedragen verschuldigd:
1. Bij annulering tot 8 weken vóór de dag van aankomst: 20% van de totale huursom;
2. Bij annulering vanaf 8 weken tot 4 weken 50% van de totale huursom;
3. Bij annulering binnen de termijn van 4 weken vóór aanvang van het verblijf is de huurder de volledige huursom verschuldigd
Reserveringskosten worden niet teruggestort.  
Bij voortijdige beëindiging van het reeds aangevangen verblijf blijft de volledige huursom verschuldigd.

Annulering/wijziging door G&D Recreatie
Indien enige omstandigheid
G&D Recreatie reden geeft tot annulering van de reeds gehuurde vakantiewoning (bijvoorbeeld problemen met de elektra- of wateraansluitingen, noodzakelijke reparaties, gemeentelijke werkzaamheden etc), alsmede de overeenkomst te wijzigen wegens overmacht waaronder in ieder geval wordt verstaan oorlog, staking, natuurramp, buitengewone weersomstandigheden, zal hiervan direct telefonisch of per e-mail en zonodig schriftelijk kennis worden gegeven aan de huurder.
G&D Recreatie zal voor u zoeken naar gelijkwaardige alternatieven in de omgeving.
G&D Recreatie zal onmiddellijk de reeds betaalde huur terugstorten, zonder dat de huurder enig meer of ander recht heeft, dan het terugvorderen van de reeds betaalde huur. Aansprakelijkheid voor eventuele andere/ aanvullende en/ of vertragingsschade wordt door G&D Recreatie bv niet aanvaard.
G&D Recreatie is gerechtigd de overeenkomst te annuleren indien de huurder in verzuim is en/ of anderszins in de gevallen die omschreven zijn in deze algemene voorwaarden.

Wijziging/overboeking
Indien u, na de totstandkoming van de boeking, wijzigingen in de boeking wenst aan te brengen, zijn wij niet verplicht daaraan te voldoen.
Indien u in uw reservering wijziging(en) wenst aan te brengen, geeft u dit direct door aan
G&D Recreatie. De betreffende wijzigingen wordt (worden) u bij acceptatie door G&D Recreatie schriftelijk bevestigd. Indien G&D Recreatie hierdoor een nieuwe huurovereenkomst moet zenden, dan worden u wijzigingskosten in rekening gebracht van € 25,00.   

Annuleringsverzekering en overige verzekeringen
De huurder dient zelf voor een annuleringsverzekering en aanvullende verzekeringen zoals een reis- en ongevallenverzekering zorg te dragen.

Bijkomende kosten
Bij de huurprijs zijn, tenzij anders vermeld, inbegrepen de kosten van water en elektriciteit.
Extra verplichte bijkomende kosten zijn:
- toeristenbelasting [Hiervoor ontvangt u de Gäste Karte, waarmee u korting krijgt op het openbaarvervoer en andere attracties]
- huur van bedlinnen, waarin 3 st. handdoeken en 2 st. washandjes zijn inbegrepen.
- verplichte eindschoonmaakkosten
- borgsom, die na eventuele schadeverrekening binnen 4 weken na vertrek wordt teruggestort
buiten extra huur van bedlinnen, enz. zijn dit alle extra kostenposten, tenzij anders wordt overeengekomen.

Aanvullende voorwaarden en reglementen
De huurder wordt geacht het huisvuil, flessen, papier, etc. gescheiden in de daarvoor bestemde containers te deponeren.
In het vakantiehuis is een huishoudelijk reglement aanwezig. De huurder dient de bepalingen van dit reglement zonder uitzondering na te leven.
Huurder(s) die zodanige hinder of last oplevert/ opleveren of kan/ kunnen opleveren, dat een goede uitvoering van een verblijf in de vakantiewoning daardoor in sterke mate wordt bemoeilijkt of kan worden bemoeilijkt, kan/kunnen door G&D Recreatie van (voortzetting van) het verblijf worden uitgesloten, indien van
G&D Recreatie in redelijkheid niet kan worden gevergd dat de overeenkomst wordt nagekomen. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van huurder(s), indien en voorzover de gevolgen van hinder of last hem/hen kunnen worden toegerekend.
G&D Recreatie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor kennelijke fouten of vergissingen op/in de website, advertenties, foldermateriaal of andere kennisgevingen van G&D Recreatie.
De huurder wordt erop gewezen dat schade aan een vakantiewoning tijdens het verblijf ontstaan aan de huurder wordt toegerekend, tenzij het tegendeel wordt bewezen.
G&D Recreatie bedingt hierbij, dat de huurder gehouden is alle schade ontstaan aan de vakantiewoning te vergoeden aan G&D Recreatie. Huurder wordt aangeraden een WA-verzekering af te sluiten.
G&D Recreatie accepteert geen enkele verantwoordelijkheid voor de veiligheid van de aanwezige speeltoestellen, de huurder dient zelf de veiligheid te beoordelen en de geschiktheid van de speeltoestellen voor zijn kinderen te bepalen.
G&D Recreatie behoud zich het recht voor om eventuele reparaties en of beperkte aanpassingen aan de woning tijdens uw verblijf te laten plaatsvinden, zonder dat u recht heeft op enige verrekening.
G&D Recreatie heeft het recht om de vakantiewoning tijdens uw verblijf te betreden voor boven-genoemde werkzaamheden, controle van de woning en in verband met verplichtingen tegenover Duitse instanties, zoals bijvoorbeeld het opnemen van de meterstand door het elektriciteitsbedrijf. Bij storingen aan de technische apparatuur of andere problemen in de woning tijdens uw verblijf, dient u contact met de huismeester op te nemen, (zie reglement).
Het plaatsen van caravans, tenten, vouwwagens en dergelijke is niet toegestaan.
Het aantal verblijvende personen in het vakantiehuis staat vermeld op het boekingsformulier, het nachtelijk verblijf van meer dan het aantal op het boekingsformulier vermelde aantal personen is alleen toegestaan na goedkeuring door
G&D Recreatie. G&D Recreatie mag zonder opgave van redenen het verzoek afkeuren.
Open vuren op het terrein zijn alleen toegestaan op de eventuele barbecue plaats, de huurder dient zelf zorg te dragen voor de veiligheid en is verantwoordelijk voor alle eventuele ontstane schade.

Huisdieren
Huisdieren zijn niet toegestaan.

Klachten en geschillen
De tekst van onze brochure en de teksten op de website, advertenties, etc. zijn door
G&D Recreatie met grote zorgvuldigheid samengesteld. Toch is het mogelijk dat er in uw accommodatie iets niet in overeenstemming is met deze beschrijving. Dit kan tot ergernis en zelfs tot klachten leiden. Wij verzoeken u bij klachten direct contact op te nemen met de huismeester en niet te wachten tot het einde van uw vakantie. Veelal is een redelijke oplossing in overleg met de huismeester mogelijk en wordt uw vakantieplezier niet verstoord.
Aan het niet bevredigend oplossen van klachten kunnen geen rechten worden ontleend.
Geen enkele klacht zal in behandeling worden genomen, indien deze niet binnen 48 uur na het in gebruik nemen van het vakantieverblijf wordt gemeld bij de huismeester en er niet binnen 1 week een volledige omschrijving van de klacht is gestuurd aan: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Dezelfde regel geldt, indien er zich tijdens het verblijf in de vakantiewoningen iets ernstigs voordoet.

Indien de huurder weigert om bezit te nemen van het vakantieverblijf, omdat de staat van het vakantieverblijf niet overeenkomt met wat hij er redelijkerwijs van mag verwachten, dan dient hij onmiddellijk contact op te nemen met de huismeester en zich in verbinding te stellen met G&D Recreatie.
Indien het niet mogelijk is om tot wederzijdse overeenstemming te komen, dan moet de huurder de klacht door een ter zake kundige, een deurwaarder of een notaris laten verifiëren, teneinde een objectief oordeel te verkrijgen.
De huidige huurovereenkomst is opgesteld en moet worden geïnterpreteerd naar Duits recht. Alle geschillen die uit deze huurovereenkomst zouden kunnen voortkomen vallen onder de exclusieve jurisdictie van het Duitse recht.

Het onlinegeschillenbeslechting platform van de Europese Commissie is te vinden op https://ec.europa.eu/odr. GenD is niet bereid en is niet verplicht deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een arbitragecommissie voor consumentenzaken.

Reisbescheiden
Na betaling van de eerste termijn van de huursom, krijgt de huurder de reisbescheiden via e-mail toegestuurd met de gegevens van de vakantiewoning en een routeomschrijving. De sleutelinformatie wordt na de betaling van de tweede termijn toegemaild.

Aansprakelijkheid
Tijdens uw verblijf in het object bent u als huurder volledig aansprakelijk voor de woning, de inrichting en alle zaken welke tot de gehuurde vakantiewoning behoren. Schade door u, door u op het terrein uitgenodigde personen of met uw meereizende personen veroorzaakt, zal geheel vergoed dienen te worden aan
G&D Recreatie.
Onder het gehuurde/de vakantiewoning wordt verstaan de betreffende vakantiewoning met erf, overige opstallen (inventaris, gereedschappen en alle bij de betreffende vakantiewoning en het erf behorende (roerende)zaken.
G&D Recreatie is bij voorbaat gerechtigd de huurder ook na afloop van de huurperiode alsnog aansprakelijk te stellen, indien veroorzaakte schade niet of niet naar behoren is betaald. Alle hieraan verbonden kosten komen voor rekening van de bij de huurovereenkomst genoemde huurder. De huurder en degene die hem of haar vergezellen, zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle verlies en/of schade die voor ons en/of enige derde zal ontstaan als direct of indirect gevolg van hun verblijf, ongeacht of dit werd veroorzaakt door handelen of nalaten van henzelf dan wel van derden die zich door hun toedoen in de vakantiewoning bevinden alsmede van alle schade die veroorzaakt is door enig dier en/of enige zaak die zij onder zich hebben.
G&D Recreatie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor:
- Diefstal, verlies of schade, van welke aard ook, ongelukken door de staat van het woning en verdere roerende en onroerende goederen, tijdens of ten gevolge van een verblijf in de woning;
- Het onklaar geraken of buiten werking stellen van technische apparatuur, meubilair, speeltoestellen etc. van de vakantiewoning;
- Ongelukken of schade in en of rondom het huis, van bomen vallende takken, vallende dakpannen etc, tijdens uw verblijf.

Borgsom
Bij iedere boeking zal er een borgsom in rekening gebracht worden. Deze borgsom zal na controle van de woning en bij het niet constateren van schade binnen uiterlijk vier weken na vertrek worden teruggestort op de rekening van de huurder. Bij aftrek van eventuele schade zal dit aan de huurder per e-mail, indien bekend, worden gemeld met opgave van redenen.
De woningen zijn compleet ingericht en voorzien van de verbruiksartikelen voor de eerste behoefte. Alles wat u verbruikt, zoals toiletpapier, vaatwastabletten, waspoeder, keukenpapier, koffie, thee, etc. dient door de huurder bij vertrek weer te worden aangevuld tot het niveau bij aankomst. Als dit niet gebeurt dan behoudt
G&D Recreatie zich het recht voor om de kosten voor het weer aanvullen in te houden op de borgsom.

Eind schoonmaak
De woning zal worden schoongemaakt door
G&D Recreatie. Om deze kosten laag te kunnen houden verzoekt G&D Recreatie de huurder bij vertrek de woning netjes, en de keuken opgeruimd en schoon achter te laten.

Aankomst en vertrek
De aankomst en vertrek data en tijden staan aangegeven op de reserveringsbevestiging en op de website. Op de laatste verblijfdag moet het vertrek tijdig plaatsvinden, dit in verband met de schoonmaak van de vakantiewoning.
Andere aankomst en vertrektijden zijn alleen mogelijk in overleg met en na toestemming van
G&D Recreatie.